A+ A A-

Kết quả phân tích chỉ tiêu vi sinh con Hào Sữa

Kết quả kiểm nghiệm phân tích các chỉ tiêu về vi sinh, chỉ tiêu hóa lý, và chỉ tiêu kim loại nặng của con Hào sữa do Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Sắc Ký Hải Đăng (EDC - HĐ) thực hiện kiểm nghiệm mẫu công ty CP Hào Sữa cung cấp theo QĐ946/2007/BYT. Phương pháp thử và các chỉ tiêu theo TCVN, ISO, FAO...

 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Phương pháp thử

Kết quả

QĐ946/2007/BYT

1

*Tổng số vi khuẩn hiếu khí

CFU/g

TCVN 4884:2005

ISO 4833:2003

4,0.104

106

2

*E.coli

CFU/g

TCVN 7924-2:2008

ISO 16649-2:2001

2,0.101

102

3

*Clostridium perfringens

CFU/g

TCVN 4991:2005

ISO 7937:2004

KPH

102

4

*Staphylococcus aureus

CFU/g

TCVN 4830-1:2005

(ISO 6888-1:2003)

KPH

102

5

*Salmonella spp

/25g

TCVN 4829:2005

ISO 6579:2004

Âm tính

Không có

6

*V. parahaemolyticus*

/25g

TCVN 7905-1:2008

ISO 21872 -1:2007

Âm tính

102

7

*Protein

%

FAO, 14/7, 1986

7,04

-

8

H­­2S

-

TCVN 3699 - 1990

Âm tính

-

9

*NH3

Mg/100g

TCVN 3699 - 1990

16,01

-

Ghi chú :

-          KPH – Không phát hiện

-          TCVN : Tiêu Chuẩn Việt Nam

-          SMEWW: Standard Method for The Examination of Water and Waste Water

-          AOAC: Association of Afficial Analytical Chemist (Mỹ)

-          FAO: Food and Agriculure Organisation

-          (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2005

-          (Δ): Chỉ tiêu được Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chỉ định

-          TK: Tài liệu tham khảo


 

Toàn cảnh một trong những khu vực làm việc của EDC-HĐ